1. Aanmelding

 • De aanmelding kan gebeuren op eigen initiatief of door iemand uit uw omgeving (CLB, arts, school….).
  De aanmelding kan telefonisch of men komt langs voor een kort gesprek bij een medewerker van de sociale dienst.
  Mits toestemming nemen wij contact op met diensten waar reeds onderzoek gebeurde.
 •  Om u te kunnen aanmelden dient u te beschikken over een verwijsbrief van een arts.

 


2. Onderzoek

Intakegesprek

Na de eerste contacten en het doorlopen van de wachttijd worden de onderzoeken gepland. De onderzoeken starten met een kennismakingsgesprek waarin wij dieper ingaan op uw verwachtingen , de problematiek en uw zorgvraag.
Het verdere verloop en de samenwerking worden met u besproken.

Multidisciplinair onderzoek

Na het intakegesprek starten de multidisciplinaire onderzoeken.
Een medisch onderzoek en afhankelijk van de problematiek:  een intelligentieonderzoek, functieonderzoeken (vb. motorische onderzoek, taalonderzoek), spelobservatie , zelfredzaamheid, communicatieve en sociale vaardigheden ,….

Teambespreking

De bevindingen uit de verschillende onderzoeken binnen het centrum worden aangevuld met de reeds beschikbare gegevens van de verwijzende diensten (CLB, COS…) of artsen. Tijdens een teamvergadering worden al deze gegevens samen gelegd en besproken

Adviesgesprek

De resultaten van het multidisciplinair onderzoek worden besproken met de ouders en/of de patiënt en gerapporteerd aan de verwijzer. De ouders of de volwassene ontvangen steeds een verslag van het onderzoek.
Afhankelijk van de aard en de complexiteit van de problematiek wordt een multidisciplinair revalidatieprogramma geadviseerd of wordt verwezen naar een andere aangepaste vorm van hulpverlening.

Het advies kan luiden:

 • Behandeling is niet noodzakelijk
 • Verwijzing naar andere diensten of hulpverleners
 • Multidisciplinaire behandeling binnen het Revalidatiecentrum

 


3. Revalidatie

Vroegbehandeling (0 tot 3 jaar)

Voor de ontwikkeling van het kind is het uiterst belangrijk dat een ontwikkelingsvertraging zo vroeg mogelijk opgespoord en behandeld wordt. Hoe vroeger men de ontwikkelingsachterstanden gericht aanpakt, hoe meer men de potentiële mogelijkheden van het kind kan optimaliseren.

Kleuterrevalidatie (3 tot 6 jaar)

Voor kleuters met een ontwikkelingsachterstand bestaat de mogelijkheid 2 à 3 keer per week op therapie te komen. De niet-leerplichtige kleuters kunnen deze behandeling tijdens de schooluren volgen. Bij deze leeftijdsgroep richten we ons vooral tot het trainen van taalvaardigheid, auditieve en visuele basisfuncties, psychomotorische training, fijne en grove motoriek, sociale vaardigheden,…

Kriebels

Voor de kleuters met een ernstige ontwikkelingsachterstand, die moeilijk aansluiting vinden bij het gewone klasgebeuren en problemen hebben met sociale interactie, bestaat een intensieve behandelingsvorm, namelijk Kriebels. Deze kleuters komen 2 à 3 halve dagen naar het Centrum. De groepen worden opgevangen en begeleid door 2 groepsleidsters. Hun individuele of groepstherapie wordt dan ook gegeven.

Lager onderwijs en adolescenten

Voor de leeftijdsgroep 6 tot 18-jarigen met specifieke ontwikkelingsstoornissen, die een multidisciplinaire aanpak vragen, bieden wij een revalidatieprogramma aan waarin

 1. de spraak- en taalontwikkeling
 2. de communicatie vaardigheden
 3. de activiteiten uit het dagelijks leven en de zelfredzaamheid
 4. de sociale vaardigheden
 5. het invullen van de vrije tijd
 6. de emotionele en affectieve ontwikkeling
 7. de schoolse vaardigheden

getraind worden.

De behandeling gebeurt meestal 2 keer per week.

Gehoorrevalidatie

(0-18 jaar)

Wanneer er bij een kind een gehoorprobleem wordt vastgesteld is het het uiterst belangrijk zo vroeg mogelijk behandeling op te starten. Enkel zo kunnen de potentiële mogelijkheden van het kind op vlak van spraak- en taalontwikkeling en leermogelijkheden op alle andere ontwikkelingsdomeinen geoptimaliseerd worden. Een multidisciplinaire begeleiding op maat van het kind wordt georganiseerd. Aanpassen hoortoestel, auditieve training, logopedische begeleiding, ergotherapie, kinesitherapie en psychotherapie behoren tot de mogelijkheden. Tijdens de revalidatie wordt er op regelmatige basis contact gehouden met de verwijzende diensten vb specialisten bij wie CI-implant werd geplaatst.

(Volwassenen)

Volwassenen waarbij een Cochleair Implant geplaatst is kunnen terecht voor revalidatie gedurende een periode van maximum 2 jaar. Een multidisciplinaire begeleiding op maat wordt georganiseerd. Auditieve training, logopedische begeleiding met oa lipleestraining en psychotherapie behoren tot de mogelijkheden. Naast individuele therapie is groepstherapie een mogelijkheid. Tijdens de revalidatie wordt er op regelmatige basis contact gehouden met de verwijzende specialisten.


Individuele therapie en groepstherapie

Voor alle leeftijdsgroepen is er de mogelijkheid om individuele therapie te combineren met groepstherapie. Voor kleuters bestaat er een kleutergroepswerking (Kriebels) die verschillende doelstellingen combineert en waar voor elk kind individuele accenten kunnen gelegd worden.
In overleg met ouders en het team wordt dit programma opgebouwd vanuit de noden van het kind.

 

Als ouder bent u erg belangrijk

 • alle belangrijke beslissingen liggen bij u.
 • het centrum is een open deur, wij nodigen u uit om zoveel mogelijk de therapie van uw kind bij te wonen.
 • voor oudergesprekken kunnen zowel u als wij het initiatief nemen. Vragen rond opvoeding, de evolutie, … komen hier aan bod.
 • voor specifieke problemen kan u steeds terecht bij de dokter, de psycholoog of de maatschappelijk werker van het team.
 • bij aanvang van de therapie krijgt elk kind een schriftje. Wij hechten veel belang aan dit communicatiemiddel tussen centrum voor ambulante revalidatie, ouders en school. Wij lezen met bijzondere aandacht uw opmerkingen en vragen. Ook voor de leerkracht van uw kind is dit een bron van informatie die nodig is om de therapie en het schoolse gebeuren bij elkaar te laten aansluiten.

Oudertraining

 • Individuele ouderbegeleiding via individuele gesprekken
 • Oudertraining “Opvoedingsondersteuning” in groep
 • Oudertraining  “Autisme” in groep
 • Oudertraining  “Hanen” (taalontwikkeling) in groep