Het revalidatietraject in Het Veer loopt als volgt :

Revalidatietraject

1. Aanmelding

De aanmelding kan gebeuren op eigen initiatief of door iemand uit uw omgeving (CLB, arts, school….). De aanmelding kan telefonisch of na afspraak bij een medewerker van de sociale dienst. Een diagnose is niet noodzakelijk. Mits toestemming nemen wij contact op met diensten waar reeds onderzoek gebeurde. Om u te kunnen aanmelden dient u te beschikken over een verwijsbrief. 

 

2. Onderzoek

Intakegesprek

Na de eerste contacten en het doorlopen van de wachttijd worden de onderzoeken gepland. De onderzoeken starten met een kennismakingsgesprek waarin wij dieper ingaan op uw verwachtingen, de problematiek en uw zorgvraag.
Het verdere verloop en de samenwerking worden met u besproken.

Multidisciplinair onderzoek

Na het intakegesprek starten de multidisciplinaire onderzoeken.
De multidisciplinaire onderzoeken bestaan uit een medisch onderzoek en afhankelijk van de problematiek:  een intelligentieonderzoek, functieonderzoeken (vb. motorische onderzoek, taalonderzoek), spelobservatie , zelfredzaamheid, communicatieve en sociale vaardigheden


Teambespreking
De bevindingen uit de verschillende onderzoeken en observaties  worden aangevuld met de reeds beschikbare gegevens van de verwijzende diensten (CLB, COS…) of artsen. Tijdens een teamvergadering worden al deze gegevens samen gelegd en besproken

Adviesgesprek
De resultaten van het multidisciplinair onderzoek worden besproken met de ouders en/of de zorggebruiker en gerapporteerd aan de huisarts en verwijzend arts. De  zorggebruiker en/of ouders of de volwassene ontvangen steeds een verslag van het onderzoek.

Afhankelijk van de aard en de complexiteit van de problematiek wordt een multidisciplinair revalidatieprogramma geadviseerd of wordt verwezen naar een andere aangepaste vorm van hulpverlening.

Het advies kan luiden:

  • Behandeling is niet noodzakelijk
  • Verwijzing naar andere diensten of hulpverleners
  • Multidisciplinaire behandeling binnen het centrum voor ambulante revalidatie

 

3. Revalidatie

De inhoud van het revalidatietraject  wordt afgestemd op de noden van u of uw kind. Wij werken altijd op maat en op basis van de hulpvragen. In overleg met u of uw kind, ouders en het team wordt dit programma opgebouwd. Voor alle leeftijdsgroepen is er de mogelijkheid om individuele therapie te combineren met groepstherapie. CAR Het Veer heeft een uitgebreide groepswerking  die verschillende doelstellingen combineert en waar voor elk kind individuele accenten kunnen gelegd worden.

Krachtlijnen van onze revalidatie:MULTIDISCIPLINAIR: Wij zijn een multidisciplinair team van artsen, orthopedagogen, psychologen, logopedisten, audiologen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten en  maatschappelijk werkers. De samenwerking tussen de verschillende disciplines vormt het fundament van onze werking. Vanuit een gezamenlijke visie en gemeenschappelijk plan stemmen de teamleden hun individuele werkzaamheden op elkaar af. Dankzij de samenstelling van ons team beschikken wij over de noodzakelijke deskundigheid om tegemoet te komen aan complexe problematieken.OP MAAT: Wij werken altijd op maat en op basis van de hulpvragen die jullie hebben. Dit kan in verschillende werkvormen, individueel en/of in groep. De duur van de therapiesessie varieert. De maximale behandelingsduur is afhankelijk van de doelgroep waartoe u of uw  kind behoort en de evolutie van de vooropgestelde doelstellingen en resultaten.PARTICIPATIE: In ons centrum voor ambulante revalidatie werken wij samen met kinderen met ontwikkelingsstoornissen en hun context. Jullie zijn als ouders een noodzakelijke partner voor ons. Betrokkenheid van het kind en zijn ouders/familieleden is een voorwaarde bij het diagnostisch onderzoek, het opstellen van het therapieplan, het behandelingsproces en de evaluatie. Deze participatie is gebaseerd op wederzijds engagement en respect tussen het kind, het gezin en de hulpverlener. De ouders worden van onderzoek tot behandeling actief betrokken.  Het centrum is een open deur. Wij nodigen u uit om zoveel mogelijk therapie van uw kind bij te wonen. Dit kan gaan van informatie-uitwisseling, bijwonen van en participeren aan onderzoek of therapiesessies, tot actieve deelname aan ouderbijeenkomsten in groep. Voor oudergesprekken kunnen zowel u als wij het initiatief nemen. Vragen rond opvoeding, de evolutie, … komen hier aan bod.

 

Vroegbehandeling (0 tot 3 jaar)
Voor de ontwikkeling van het kind is het uiterst belangrijk dat een ontwikkelingsvertraging zo vroeg mogelijk opgespoord en behandeld wordt. Hoe vroeger men de ontwikkelingsachterstanden gericht aanpakt, hoe meer men de potentiële mogelijkheden van het kind kan optimaliseren.

Kleuterrevalidatie (3 tot 6 jaar)
Voor kleuters met een ontwikkelingsachterstand bestaat de mogelijkheid 2 à 3 keer per week op therapie te komen. De niet-leerplichtige kleuters kunnen deze behandeling tijdens de schooluren volgen. Bij deze leeftijdsgroep richten we ons vooral tot het trainen van taalvaardigheid, auditieve en visuele basisfuncties, psychomotorische training, fijne en grove motoriek, sociale vaardigheden,…

Lager onderwijs (1ste tot en met 4de leerjaar)  en adolescenten (vanaf 5de leerjaar)
Voor de leeftijdsgroep 6 tot 18-jarigen met specifieke ontwikkelingsstoornissen, die een multidisciplinaire aanpak vragen, bieden wij een revalidatieprogramma aan waarin de spraak- en taalontwikkeling, de communicatie vaardigheden, de activiteiten uit het dagelijks leven en de zelfredzaamheid, de sociale vaardigheden, het invullen van de vrije tijd, de emotionele en affectieve ontwikkeling, de schoolse vaardigheden getraind worden. De behandeling gebeurt meestal 2 keer per week.

Gehoorrevalidatie
Wanneer er bij een kind een gehoorprobleem wordt vastgesteld is het het uiterst belangrijk zo vroeg mogelijk behandeling op te starten. Enkel zo kunnen de potentiële mogelijkheden van het kind op vlak van spraak- en taalontwikkeling en leermogelijkheden op alle andere ontwikkelingsdomeinen geoptimaliseerd worden. Een multidisciplinaire begeleiding op maat van het kind wordt georganiseerd. Aanpassen hoortoestel, auditieve training, logopedische begeleiding, ergotherapie, kinesitherapie en psychotherapie behoren tot de mogelijkheden. Tijdens de revalidatie wordt er op regelmatige basis contact gehouden met de verwijzende diensten vb specialisten bij wie CI-implant werd geplaatst.

Volwassenen waarbij een Cochleair Implant geplaatst is kunnen terecht voor revalidatie gedurende een periode van maximum 2 jaar. Een multidisciplinaire begeleiding op maat wordt georganiseerd. Auditieve training, logopedische begeleiding met oa lipleestraining en psychotherapie behoren tot de mogelijkheden. Naast individuele therapie is groepstherapie een mogelijkheid. Tijdens de revalidatie wordt er op regelmatige basis contact gehouden met de verwijzende specialisten.

 

Kinderen met CP en NAH
Wanneer er bij een kind een gehoorprobleem wordt vastgesteld is het het uiterst belangrijk zo vroeg mogelijk behandeling op te starten. Enkel zo kunnen de potentiële mogelijkheden van het kind op vlak van spraak- en taalontwikkeling en leermogelijkheden op alle andere ontwikkelingsdomeinen geoptimaliseerd worden. Een multidisciplinaire begeleiding op maat van het kind wordt georganiseerd.