Alle veermedewerkers geloven in de unieke ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind, elke jongere, elk gezin en elke medewerker.

Daarom gaan we samen op weg om het beste in hen  naar boven te halen:

in elk kind

We zorgen dat ieder kind (iedere jongere) zich goed voelt bij ons. In een sfeervolle omgeving zoeken we op een veilige en warme manier  naar een evenwicht tussen  voldoende rust en voldoende uitdaging. We bieden kansen om zoveel mogelijk ervaringen op te doen. Daarnaast structureren we de tijd en de ruimte zoveel mogelijk door een activiteitenprogramma aan te bieden op maat van ieder kind.

We werken waar het mogelijk is vanuit een ontwikkelingsstimulerende benadering en trachten de kinderen steeds een stapje verder te brengen, elk op z’n eigen tempo. Kwaliteit van leven staat hierbij centraal. We vertrekken  vanuit de rijkdom van het dagelijks leven tijdens het spelen, eten en drinken, feesten, verzorgen… We ontdekken graag wat de mogelijkheden zijn van kinderen en geloven er ook in dat we  in kleine stapjes heel wat kunnen bereiken, als we hierin maar volhardend zijn. We werken heel doelgericht dankzij een goed uitgebouwd handelingsplan. Op een systematische manier schetsen we een totaalbeeld van een kind (een jongere) en komen we in team tot een perspectief en  heel concrete doelstellingen die ieder teamlid nastreeft.

We gaan hierbij transdisciplinair te werk. Dit is een heel intense manier van samenwerken. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat opvoedsters het werk van therapeuten ondersteunen en omgekeerd. We werken aan elkaars doelstellingen met elkaars methodieken.

Ouders zijn hierbij een essentiële partner. Zij kennen hun kind het best en krijgen het op een unieke manier te zien. We verwachten dan ook dat ouders deelnemen aan overleg rond de handelingsplanning en mee het perspectief en de doelstellingen helpen bepalen.

in elk gezin

We willen het gezin ondersteunen en hierbij de eigenheid en het ritme van ieder gezin respecteren. Onze medewerkers spelen in op de wijzigende vragen en verwachtingen van ouders. We zijn benieuwd naar de visie, de waarden, de overtuigingen en de wensen van de ouders en  zullen deze graag  verkennen en erkennen.

We gaan samen op weg met gezinnen en willen  hen versterken in de persoonlijke ondersteuning van hun kind. Dit kan inhouden: begeleiding thuis, deelnemen aan oudertrainingsprogramma, deelnemen aan een leefgroepvergadering, vorming rond een thema, …

We vinden het ook belangrijk om plezier te mogen delen met ouders door samen op uitstap te gaan, op kamp te gaan, samen te feesten, …

We willen dat het hele gezin zich welkom voelt in Het Veer.

in elke medewerker

Het Veer heeft heel wat expertise in huis op verschillende domeinen. We vinden het  belangrijk dat iedere medewerker deskundig is in zijn/haar vakgebied. Daarom investeren we veel in voortdurende vorming van de medewerkers. Ook leren van elkaar op de werkvloer krijgt veel aandacht.

Voor iedere functie in Het Veer is een heel concreet functieprofiel uitgewerkt met duidelijke verwachtingen. Dankzij regelmatige coachingsgesprekken weet iedere medewerker wat zijn competenties en valkuilen zijn. Deze zijn opgenomen in  een persoonlijk ontwikkelingsplan. Iedere medewerker heeft een leidinggevende die dit proces coacht.  Zo kunnen ook medewerkers groeien.

We dragen zorg voor elkaar en bouwen in een familiale sfeer aan een fijne werkplek voor iedereen.

Toekomst

We streven er naar om toekomstgericht nog meer gezinsondersteuning op maat te bieden. We laten ons hierbij inspireren door de krachtlijnen uit Perspectief 2020, het plan en de richtlijnen van onze Vlaamse overheid. We willen individueel bekijken welke zorg en welke frequentie er het best geboden wordt. Hierbij houden we rekening met de draagkracht en de zorgzwaarte voor het gezin: voltijdse/deeltijdse dagopvang, samenwerking met leerkracht uit buitengewoon onderwijs, outreach (delen van expertise), begeleiding buiten de muren van het veer, ondersteuning op school,….

Anderzijds is het van groot belang hierbij ook de grenzen van onze voorziening te bewaken, zodat de kwaliteit van zorg voor ieder kind, ieder gezin en iedere medewerker gegarandeerd kan worden.